ЕТНІЧНИЙ ДОВІДНИК: ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ
А в т о р с ь к и й   к о л е к т и в :  Лариса Аза, Едуард Афонін, Людмила Васильєва, Ігор Винниченко,
Володимир Євтух, Кирило Кейданський, Тетяна Клинченко, Юрій Когутяк, Іван Мигович, Михайло Міщенко,
Ярослав Невелюк, Олександр Нельга, Анатолій Пономарьов, Ірина Прибиткова, Тетяна Рудницька, Юрій Саєнко,
Яніна Самборська, Лідія Сохань, Сергій Суглобін, Володимир Тарасенко, Василь Ткаченко, Володимир
Трощинський, Катерина Чернова, Анатолій Шевченко, Арнольд Шлeпаков, Микола Шульга.

Автономія етнічна.   Адаптація етнічна.   Адаптація культурна.   Акультурація.   Анклав етнічний. Антагонізм етнічний.   Антисемітизм.   Ареал етнічний.   Архетипи етнічні.   Асиміляція етнічна.
Багатокультурність.   Батьківщина етнічна.   Біженець.   Бізнес етнічний.   Білінгвізм.
Взаємодія міжетнічна.   Відносини міжетнічні.
Відродження етнічне.   Відродження національної культури.
Гетто етнічне.   Голосування етнічне.   Господарювання етнічне.
Група етнічна.   Група етнографічна.   Група етноконфесійна.   Група етнолінгвістична.
Деетнізація.   Демографія етнічна.   Денаціоналізація.   Депортація. Держава поліетнічна.
Дискримінація етнічна.   Діаспора українська.   Дослідження етносоціологічні.
Екзогамія.   Екологія етнічна.   Експектації етнічні.   Екстремізм етнічний.   Еміграція.   Ендогамія.   Етнізація.   Етнікос.   Етнічна ідентифікація.   Етнічний автостереотип.  
Етнічні атрибути.   Етнічність.   Етнічність символічна.   Етногенез.   Етногеографія.   Етнографія.   Етнодисперсні групи.   Етноклас.   Етноконфесія.   Етнократія.  
Етнокультурна дистанція.   Етнолінгвістика.   Етнологія.   Етнометодологія.  
Етнопедагогіка.   Етнополітика.   Етнополітичний менеджмент.   Етнополітичний організм.   Етнопсихологія.   Етнопсихологічна дистанція.   Етнос.   Етносеміотика.   Етносоціологія.   Етнотип.   Етнофор.   Етноцентризм.   Етноцид.
Ідентифікація.   Ідентичність.   Ідентичність етнічна.   Ідеологія етнічна.  
Імміграція.   Інтеграція міжетнічна.   Інтернаціоналізм.   Історія етнічна.
Картина світу етнічна.   Категорія етнічна.   Квота імміграційна.   Колонізація.  
Компетентність етнокультурна.   Консолідація етнічна.   Кордони етнічні.  
Конфедерація.   Конфлікт етнічний.   Космополітизм.   Ксенофобія.   Культура етнічна.   Культура міжетнічного спілкування.   Культурного поділу праці теорія.
Маргінал етнічний.   Ментальність етнічна.   Меншина етнічна.   Меншина національна.   Міграція. Міксація етногенетична.   Місцегенація.   Мова етнічна.   Мова рідна.   Мораль етнічна.
Народ.   Народи корінні.   Народність.   Населення пришле.   Нацизм.  
Націоналізм.   Нація.   Незатребуваність етнокультурної компетентності особи.
Області (райони) історично-етнографічні.   Організації етнічні.   Організм етносоціальний.
Парадигма інтеграційного розвитку міжетнічних стосунків.   Парціація етнічна.  
Переміщені особи.   Плем'я.   Плюралізм етнічний.   Показники і індикатори етнічні.   Полонізація.   Преса етнічна.   Проблема етнічна. Процеси етнічні. Псевдоменшини.
Расизм.   Раси людини.   Рееміграція.   Русифікація.   Рух етнічний.
Самовизначення культурно-етнічне.   Самоідентифікація етнічна.   Самосвідомість етнічна.   Сепаратизм етнічний.   Символ етнічний.   Соціалізація етнічна.   Спільність.   Спільність етнічна. Спільність метаетнічна.   Спільнота історична — "єдиний радянський народ".   Статус особи етнічний.   Стереотип етнічний.   Стиль життя етносу.   Стратифікація етнічна.  
Структура суспільства етнічна.   Субетнос.   Суверенітет.
Територія етнічна.   Товариства національно-культурні.  
Толерантність етнічна.   Тоталітаризм.   Традиції етнічні.
Українізація.   Упередження етнічне.   Установка етнічна.
Характер ринку праці сегментований.   Цінності етнічні.   Шовінізм.
Джерело: http://www.socd.univ.kiev.ua/PUBLICAT/SOC/YEVTUKH/index.htm